Försäljningsvillkor

Version 2021:1 gäller från och med den 15 September 2021

Som konsument som handlar hos synligt.se omfattas du av KonsumentköplagenKonsumenttjänstlagen och lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

1. Tillämplighet

Synligt.se Allmänna Försäljningsvillkor gäller från och med ovan angivet datum och ersätter alla tidigare av synligt.sepublicerade försäljningsvillkor. 

2. Produktinformation

Varorna som presenteras på synligt.se webbsida utgör synligt.se ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på synligt.se webbsida och i övriga publikationer har informationen på webbsidan företräde.

Generell information om produkterna på synligt.se:s webbsida (innefattande information om en produkts egenskap och funktion) lämnas på respektive produktsida.

3. Priser och frakt

Aktuella priser på produkter lämnas på synligt.se:s webbsida som uppdateras i realtid. Priserna anges i SEK och inkluderar moms.

Synligt.se äger rätt att ändra offererade priser utan föregående avisering. Mellan synligt.se och kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt överenskommits.

Frakt tillkommer på samtliga leveranser. Den totala fraktkostnaden beräknas vid beställning då det framgår vilka fraktsätt som är valbara samt kostnader för detta.

4. Betalningsvillkor

Som kund är du medveten om och accepterar att genomförandet av ett köp på synligt.se:s webbsida innebär ett betalningsansvar.

Betalning kan erläggas genom kort- eller direktbetalning via internetbank. Du kan även välja betalning mot faktura eller delbetalning/konto. Samtliga betalningar administreras av Klarna Bank AB (publ) som i dessa fall ansvarar för kreditbedömning, avisering och mottagande av betalning. Notera att fordran i dessa fall kommer att överlåtas till Klarna Bank AB (publ) och betalning med befriande verkan kan därför bara ske till Klarna Bank AB (publ) på det konto som anges på fakturan. Vid betalning via faktura/delbetalning kan en kreditprövning komma att göras.

Vid försenad betalning utgår avgift för betalningspåminnelse samt dröjsmålsränta enligt Klarna Bank AB (publ):s villkor för faktura och delbetalning/konto.

5. Beställning och orderbekräftelse

Genom att genomföra ett köp hos synligt.se accepterar du dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Genom att acceptera villkoren förbinder du dig att följa villkoren i sin helhet, samt godkänner behandling av dina personuppgifter enligt nedan.

Försäljning görs inte till omyndig eller beställare under 18 år.

Vid orderläggning skickas en mottagningsbekräftelse rubricerad ”Tack för din beställning” via e-post. Denna mottagningsbekräftelse utgör information om innehållet i beställningen. I samband med att ordern expedieras frånsynligt.se:s lager, erhåller du via e-post en orderbekräftelse rubricerad ”Din order är på väg”. Bindande avtal kommer till stånd vid orderbekräftelse till kunden.

6. Avbeställning av order

Du har möjlighet att kostnadsfritt ändra din order fram till dess att produkten du beställt har broderats eller tillverkats. Ändring kan ske per telefon till 073-181 07 26 eller per e-post: info@synligt.se. Efter att din order tillverkats kan ändringar inte göras. Observera att om du förskottsbetalar din order kan inga ändringar göras efter att betalningen är genomförd.

7. Leverans och tillverkningstid

Alla varor hos synligt.se tillverkas efter beställning. Detta innebär att varan kan ha en längre leveranstid. Vid beställlning kommer vi meddela uppskattad tillverkningstid och leveranstid. Om en leverans är försenad meddelar synligt.se dig om detta genom meddelande till den e-postadress du angivit. Information lämnas även om ny leveranstid. Du har rätt att häva köpet utan kostnad om du inte accepterar den nya föreslagna tillverkninstiden genom att kontakta synligt.se på 073-181 07 26 Din order levereras till närmaste utlämningsställe om kollit väger under 20 kg. Observera att hemkörning inte ingår i det uppgivna fraktpriset.

Notera att varor kan avhämtas hos synligt.se efter överenskommelse.

Om paket ska lösas ut får du via avisering information om var och när paketet ska lösas ut. 

Outlösta paket debiteras en avgift om f.n. 313 kr (inklusive moms) för att täcka synligt.se:s kostnader för frakt och administration. 

8. Ångerrätt

Vid köp av varor från synligt.se har du som konsument på sätt som lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp (ångerrätt). Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att till synligt.se lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag du tog emot den beställda varan (ångerfristen). Från ångerrätten undantas alla varor som tillverkats enlig kundens specifikation och alla broderade eller tryckta produkter.

Vill du använda dig av ångerrätten ska du som kund kontakta synligt.se, företrädesvis via mail till info@synligt.se. Du kan också meddela synligt.se om frånträdande av köp genom att fylla i och posta Konsumentverkets blankett till synligt.se.  Blanketten skickas till synligt.se på den adress som anges under rubriken ”Kontakta oss” nedan.

Vid utövandet av ångerrätten ska varan återsändas till synligt.se inom 14 dagar från att meddelande om utövandet av ångerrätten lämnades till synligt.se.

Det belopp som du betalat för varan inklusive ursprunglig fraktkostnad återbetalas senast inom 14 dagar ifrån mottagandet av ditt meddelande om utövande av ångerrätten, förutsatt att synligt.se inom denna tid fått varan i retur, eller ett kvitto på att varan sänts tillbaka. Återbetalning kan komma att göras på annat sätt än på det sätt som betalningen erlades.

Du kan dock bli skyldig att ersätta synligt.se för varans värdeminskning om varan har använts eller hanterats i större utsträckning än vad som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Sådant prisavdrag kan uppgå till varans totala pris.

9. Reklamation

Du bör undersöka alla varor noggrant vid mottagandet för att förvissa dig om att de är felfria och fungerar som de ska, samt att de har förväntade egenskaper.

Önskar du göra gällande fel i beställd vara ska du inom skälig tid från att felet upptäcktes, eller borde ha upptäckts, kontakta synligt.se. Reklamation får inte ske senare än 3 år efter mottagandet av en vara.

En reklamation görs via mail till info@synligt.se. Varan ska därefter returneras till synligt.se. Varan bör ha kommitsynligt.se tillhanda inom 14 dagar från reklamation.

När varan returnerats och reklamationen godkänts kompenserar synligt.se dig i enlighet med reglerna i konsumentköplagen (1990:932) genom reparation av befintlig produkt, genom en ny likvärdig produkt eller genom att du återfår din betalning för produkten (inkl. eventuella övriga kostnader). Återbetalning sker så snart som möjligt och inte senare än inom 14 dagar från det att synligt.se tagit emot varan från dig och konstaterat att du haft rätt att reklamera ditt köp.

Synligt.se kontrollerar/testar insända varor i enlighet med den felbeskrivning som du uppgivit, det är därför en fördel om den är så utförlig som möjligt. Om varan befinns vara felfri debiteras en avgift för felsökning och frakt för att täckasynligt.se:s kostnader för returen.

10. Retur

Returer (med anledning av utnyttjande av ångerrätt, på grund av reklamation eller öppet köp) bör återsändas i för produkten lämplig förpackning, samt väl förpackade i av PostNord godkänt ytteremballage (exempelvis brun wellpappkartong). Eventuella transportskador till följd av bristfällig förpackning debiteras dig som kund.

Vid utnyttjande av ångerrätt samt reklamation står du kostnaden för retur och du har ansvar för produkten till dess att den kommit synligt.se tillhanda. Vid godkänd reklamation erhåller du dock ersättning för faktisk fraktkostnad.

Returer skickas till följande adress:
synligt.se
Sätravägen 9

155 91 Nykvarn

11. Transportskador

Det är viktigt att du säkerställer att ditt paket är oskadat när du får det. Om ditt paket är skadat, be ombudet göra en notering om skadan vid utlämning eller säg att du inte vill ta emot paketet pga. skadan. Eventuell transportskada ska anmälas till synligt.se på 073-181 07 26 . Om du upptäcker skadan först efter att du öppnat paketet reklamerar du tillsynligt.se enligt ovan.

12. Ansvar för fel

Synligt.se:s ansvar till följd av fel i vara, försening eller skada (såväl direkt som indirekt) är begränsat till vad som följer av dessa Allmänna Försäljningsvillkor samt av konsumentköplagen (1990:932).

Synligt.se ansvarar under inga omständigheter för fel som beror på att köparen har angivit felaktiga mått, felaktig stavning eller andra felaktiga fakta vid beställningen. Synligt.se ansvarar inte heller för indirekta skador, följdskador eller någon annan skada som ligger utanför synligt.se:s kontroll.

13. Kundkonton

Inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) till kundkonton på synligt.se:s webbsida ska hanteras så att de inte kommer till obehöriga personers kännedom. Genom att ge dina inloggningsuppgifter till någon annan bekräftar du att den personen äger rätt att lägga beställningar i ditt namn och att du är betalningsskyldig för sådana beställningar. Om du tror att någon obehörig person har tillgång till dina inloggningsuppgifter åligger det dig att omedelbart meddela synligt.se detta och att byta ditt lösenord.

14. Personuppgifter

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter framgår av synligt.se:s integritetspolicy.

15. Immateriella rättigheter

Innehållet på synligt.se:s webbsida ägs av synligt.se eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom marknadsföringsrättsliga och immaterialrättsliga lagar, vilket innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout etc. inte får kopieras eller på annat sätt användas utan skriftligt godkännande från synligt.se.

Utskrift eller annan kopiering av materialet är tillåtet för eget, privat, icke-kommersiellt bruk. Det är förbjudet att kopiera, spara eller på annat sätt reproducera, bearbeta, ändra, överföra, överlåta, på annat sätt utnyttja eller exploatera materialet eller delar därav utan på förhand givet skriftligt tillstånd av synligt.se.

16. Länkar till tredje parts webbsidor

Länkar på synligt.se:s webbsida möjliggör för besökare att lämna synligt.se:s webbsida. De länkade webbsidorna kontrolleras inte av synligt.se och synligt.se bär därför inget som helst ansvar för innehållet på sådana webbsidor eller innehållet i länkarna på sådana webbsidor. Synligt.se tillhandahåller endast dessa länkar för att underlätta finnandet av webbsidor och tillhandahållandet av en länk innebär inget godkännande från synligt.se av aktuell webbsida.

17. Tvist

En eventuell tvist kan hänvisas till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Synligt.se har som policy att följa ARN:s rekommendationer.

18. Övrigt

Synligt.se kan inte hållas ansvarigt för olägenheter som uppstår på grund av omständigheter utanför synligt.se:s kontroll, såsom krig, krigsliknande händelser, uppror och oroligheter, extrema väderförhållanden, avbrott i allmänna förbindelser, allmän varubrist, export- och importrestriktioner, laglig reglering eller annat påbud av myndighet i Sverige eller utlandet, strejk, lockout, blockad eller annat arbetshinder, eldsvåda, explosion eller annan olyckshändelse.

Synligt.se förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, innefattande men inte begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering. Sådana ändringar tillämpas dock inte på redan ingångna köpavtal.

Information och priser lämnas med reservation för tryck- och skrivfel, felaktigheter i angivna tekniska specifikationer, leverantörers prishöjningar samt för slutförsäljning.

De uppgifter som lämnas på synligt.se:s webbsida utgör inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet eller garanti annat än där så är direkt angivet. Aktuella erbjudanden gäller så länge lagret räcker, om inte annat anges. Synligt.se förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna Försäljningsvillkor.

19. Konsumentklagomål

Om din produkt är felaktig är du alltid välkommen att kontakta synligt.se kundservice. Du når vår kundservice på telefonnummer 073-181 07 26 eller mail till info@synligt.se

Om du efter kontakten med kundservice fortfarande inte är nöjd kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) för klagomål. ARN är ett alternativt tvistlösningsorgan som synligt.se har åtagit sig att lösa tvister genom. Du når ARN på följande adress:

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

Information om hur du upprättar en anmälan hittar du på arn.se/om-arn/anmalan.

20. Kontakta oss

Synligt.se

Sätravägen 9
155 91, Nykvarn
Telefon: 073-181 07 26 
E-post: info@synligt.se